Plean Teanga Chiarraí Thiar Ullmhaithe Anois le haghaidh Comhairliúchán Poiblí

Tá an Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar ullmhaithe anois le haghaidh comhairliúchán poiblí sula gcuirfear faoi bhráid Údarás na Gaeltachta é agus sula gcuirfear ar aghaidh é le haghaidh a fhaofa chuig An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.  Tá naoi mír sa Phlean Teanga atá scríofa as Gaelainn.

Roghnaíodh Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne mar Cheanneagraíocht in ullmhú an Phlean Teanga i nGaeltacht Chiarraí Thiar in 2014. Tar éis phróiseas fada comhairliúchán poiblí agus taighde, tá dréacht den bplean ullmhaithe anois. Beidh seacht mbliana ag Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne chun an plean a chur i bhfeidhm. Tabharfaidh an An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta faoi athbhreithniú rialta ar chur i bhfeidhm an phlean le linn na tréimhse seacht mbliana sin.

Is í aidhm an phlean teanga ná cosaint a thabhairt do chainteoirí baile/dúchais Gaelainne agus líon na gcainteoirí laethúla sa phobal a ardú.

 

Lig dúinn féachaint air agus plean a chur le chéile

Ba í aidhm an Phlean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar ná líon na gcainteoirí laethúla agus na nua-chainteoirí ann a mhéadú faoi 25% faoi 2030 ag teacht leis an Straitéis 20 Bliain. Aithníodh an gá a bhí le córas pleanála teanga a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ag leibhéal an phobail ar fud na Gaeltachta agus tuigeadh gurbh é an próiseas pleanála teanga a thabharfadh tacaíocht ar bhealach córasach, comhtháite don Ghaeilge mar theanga phobail agus theaghlaigh inti. Ciallaíonn sé seo go mbeadh gach eagraíocht, coiste agus institiúid ag feidhmiú chun príomhsprioc na pleanála teanga a bhaint amach: gréasán tacaíochta níos láidre d’úsáid agus do shaibhriú na teanga do na cainteoirí laethúla agus tacaíocht institiúideach a chur ar fáil dóibh. Féachadh chuige gach deis a thabhairt do na heagraíochtaí agus do na coistí pobail ról lárnach a bheith acu sa phróiseas pleanála teanga ar bhonn áitiúil i gcomhréir lena gcuid mianta agus a gcomhthéacs sainiúil féin.

 

Sections of the West Kerry Language Plan

Deis duit do thuairim a thabhairtAn opportunity for you to express your views:

Cruinniú Poiblí in Óstán na SceiligePublic Meeting in Skellig Hotel

Dé Luain, 24ú Aibreán @ 8inMonday, 24th April @ 8pm

Tabhair do Thuairim

Ba mhór ag Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne anois moltaí, smaointe agus aiseolas faoin bplean seo a fháil ón bpobal agus cuirfear an t-aiseolas céanna san áireamh in athdhréachtadh an phlean.

Glacfar le haiseolas go dtí a cúig a chlog Dé hAoine 21 Aibreán.

1 + 9 =

Nótaí Mínithe Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar

[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Nótaí-Mínithe-Plean-Teanga-do-Ghaeltacht-Chiarraí-Thiar.docx.pdf”]

Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar

MÍR 1: Cúlra an phróisis Pleanála Teanga
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/PT-LPTCH-MÍR-1.docx.pdf”]
MÍR 2: An Cheanneagraíocht
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/PT-LPTCH-MÍR-2.docx.pdf”]
MÍR 3: Léargas ar an limistéar Pleanála Teanga
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/PT-LPTCH-MÍR-3.docx.pdf”]
MÍR 4: Léargas ar ullmhú an Phlean Teanga
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/PT-LPTCH-MÍR-4.docx.pdf”]
MÍR 5: Torthaí an Taighde
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/PT-LPTCH-MÍR-5.docx.pdf”]
MÍR 6: Bearta an Phlean Teanga - Iomlán
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mír-6-DRÉACHT.pdf”]
MÍR 6.1 Réamhrá
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mir6.1.pdf”]
MÍR 6.2 Bearta an Phlean
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mir6.2.pdf”]
MÍR 6.3 Seirbhísí Tacaíochta Teaghlaigh
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mir6.3.pdf”]
MÍR 6.4 An Córas Oideachais
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mir6.4.pdf”]
MÍR 6.5 Deiseanna Foghlama Teanga lasmuigh den gcóras oideachais
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mir6.5.pdf”]
MÍR 6.6 Seirbhísí don Aos Óg agus Aoisghrúpaí eile
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mir6.6.pdf”]
MÍR 6.7 Gnó, Forbairtí Geilleagracha & Tionsclaíocha
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mir6.7.pdf”]
MÍR 6.8 Eagraíochtaí Pobail agus Comharchumainn
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mir6.8.pdf”]
MÍR 6.9 Na Meáin Chumarsáide
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mir6.9.pdf”]
MÍR 6.10 Seirbhísí Stáit/Poiblí
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/Mir6.10.pdf”]
MÍR 8: Forbairt feasachta agus poiblíocht
[gview file=”http://tobardhuibhne.ie/wp-content/uploads/2017/04/PT-LPTCH-MÍR-8.docx.pdf”]