Plean Teanga Chiarraí Thiar Ullmhaithe Anois le haghaidh Comhairliúchán Poiblí

Tá an Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar ullmhaithe anois le haghaidh comhairliúchán poiblí sula gcuirfear faoi bhráid Údarás na Gaeltachta é agus sula gcuirfear ar aghaidh é le haghaidh a fhaofa chuig An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.  Tá naoi mír sa Phlean Teanga atá scríofa as Gaelainn.

Roghnaíodh Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne mar Cheanneagraíocht in ullmhú an Phlean Teanga i nGaeltacht Chiarraí Thiar in 2014. Tar éis phróiseas fada comhairliúchán poiblí agus taighde, tá dréacht den bplean ullmhaithe anois. Beidh seacht mbliana ag Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne chun an plean a chur i bhfeidhm. Tabharfaidh an An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta faoi athbhreithniú rialta ar chur i bhfeidhm an phlean le linn na tréimhse seacht mbliana sin.

Is í aidhm an phlean teanga ná cosaint a thabhairt do chainteoirí baile/dúchais Gaelainne agus líon na gcainteoirí laethúla sa phobal a ardú.

 

Lig dúinn féachaint air agus plean a chur le chéile
Ba í aidhm an Phlean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar ná líon na gcainteoirí laethúla agus na nua-chainteoirí ann a mhéadú faoi 25% faoi 2030 ag teacht leis an Straitéis 20 Bliain. Aithníodh an gá a bhí le córas pleanála teanga a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ag leibhéal an phobail ar fud na Gaeltachta agus tuigeadh gurbh é an próiseas pleanála teanga a thabharfadh tacaíocht ar bhealach córasach, comhtháite don Ghaeilge mar theanga phobail agus theaghlaigh inti. Ciallaíonn sé seo go mbeadh gach eagraíocht, coiste agus institiúid ag feidhmiú chun príomhsprioc na pleanála teanga a bhaint amach: gréasán tacaíochta níos láidre d’úsáid agus do shaibhriú na teanga do na cainteoirí laethúla agus tacaíocht institiúideach a chur ar fáil dóibh. Féachadh chuige gach deis a thabhairt do na heagraíochtaí agus do na coistí pobail ról lárnach a bheith acu sa phróiseas pleanála teanga ar bhonn áitiúil i gcomhréir lena gcuid mianta agus a gcomhthéacs sainiúil féin.

 

Sections of the West Kerry Language Plan

Dréacht Deiridh – Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar

Nótaí Mínithe Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar

Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar

MÍR 1: Cúlra an phróisis Pleanála Teanga
MÍR 2: An Cheanneagraíocht
MÍR 3: Léargas ar an limistéar Pleanála Teanga
MÍR 4: Léargas ar ullmhú an Phlean Teanga
MÍR 5: Torthaí an Taighde
MÍR 6: Bearta an Phlean Teanga - Iomlán
MÍR 6.1 Réamhrá
MÍR 6.2 Bearta an Phlean
MÍR 6.3 Seirbhísí Tacaíochta Teaghlaigh
MÍR 6.4 An Córas Oideachais
MÍR 6.5 Deiseanna Foghlama Teanga lasmuigh den gcóras oideachais
MÍR 6.6 Seirbhísí don Aos Óg agus Aoisghrúpaí eile
MÍR 6.7 Gnó, Forbairtí Geilleagracha & Tionsclaíocha
MÍR 6.8 Eagraíochtaí Pobail agus Comharchumainn
MÍR 6.9 Na Meáin Chumarsáide
MÍR 6.10 Seirbhísí Stáit/Poiblí
MÍR 8: Forbairt feasachta agus poiblíocht