25ú Deireadh Fómhair 2016

 

Ná casaigí ar Bhéarla! Tuigim Gaeilge

Go minic má bhíonn beirt nó triúr ag caint le chéile as Gaeilge agus tagann duine eile ina láthair atá ag foghlaim na Gaeilge nó nach bhfuil an teanga céad faoin gcéad ar a thoil aige, ar thug tú faoi deara go bhfuil sé de nós agus de chleachtas ann casadh ar Bhéarla? Ba mhaith le daoine bheith cúirtéiseach agus níor mhaith leo bheith drochbhéasach. Is nósmhaireacht í seo nach mbaineann le Gaeilge amháin ach baineann le hiompar daoine ar fud na cruinne a bhfuil an dá theanga ar eolas acu. Ach, ar rith sé riamh leat b’fhéidir gur mhaith leis an duine sin “ar bheagán Gaeilge” go leanfadh caint an chomhluadair ar aghaidh trí mheán na Gaeilge?  Tugann sé deis dóibh bheith ag éisteacht leis an teanga agus codanna di a thuiscint agus a shú isteach.  Cuimhnigh air ! Seo gníomhaíocht don phlean teanga a bheidh agat go luath.

Don’t switch to English! I understand Irish!

Often if there are two or three people talking together in Irish and another person comes on the scene who is learning Irish or whose grasp of the language is not one hundred per cent. Out of courtesy, the two or three speaking in Irish will switch to English. People want to be courteous and they do not want to be rude and exclude others on the basis of their apparent lack of language. This is standard practice worldwide among people with knowledge of two languages. But, did it ever occur to you that the person with “a bit of Irish” might actually want speakers in their company to continue speaking the language? It allows them to listen to the language and absorb and understand it. Think about it! This is an action point for you in your Language Plan which will be complete soon.
Muiris Ó Laoire
Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí, Co. Chiarraí.

 

Léaráid:  Dómhnal Ó Bric


Féile na nÓg 2016

Ba mhaith le foireann Oidhreacht Chorca Dhuibhne tréaslú le gach aon leanbh a ghlac páirt i bhFéile na nÓg i mbliana. Treise libh go léir!  Oidhreacht Chorca Dhuibhne a eagraíonn Féile na nÓg, féile a eagraítear mar chuid de Scéim na gCuntóirí Teanga le maoiniú ón Roinn Ealaíon Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, chomh maith le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta a mhaoiníonn na Scéimeanna Amhránaíochta agus Scríbhneoireachta sna scoileanna. Gabhann an Oidhreacht buíochas leis le gach éinne a chabhraigh in aon tslí in eagrú na hócáide go háirithe na Príomhoidí, na Múinteoirí, na Cuntóirí Teanga, na Moltóirí, na Tuismitheoirí agus na Scéalaithe agus na hAmhránaithe sna scoileanna. Buíochas chomh maith le hEibhlín Uí Iarlaithe as cumadóireacht na nAgallamh Beirte.


Dátaí don ndialann

Gearrchúrsa i Litríocht Chorca Dhuibhne

Beidh an tarna léacht sa tsraith seo ar siúl idir 7.00-9.30 sa Lárionad Gaeilge agus Gaeltachta i mBaile an Fheirtéaraigh ar an Aoine, 9ú Nollaig. An Dr Tomás Ó Murchú a thabharfaidh an chaint ar Litríocht an Bhlascaoid Mhóir. Fáilte roimh chách. €20 táille na hóiche. Arna eagrú ag Oidheracht Chorca Dhuibhne i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Breis Eolais:

c.budhlaeir@ucc.ie nó (066) 9156136
eolas@cfcd.ie / 066 91 56100 / Facebook .


Ná dearmad dhá chúrsa eile a bheidh á
reachtáil ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne
amach anseo:

(i) Gaeilge, Ealaín & Filíocht 17ú, 18ú & 19ú Meitheamh: Costas €135
(ii) Gaeilge, Sláinte Coirp is Anama .i. Yoga as Gaeilge, 17ú, 18ú & 19ú Meitheamh 2016: Costas €135 (Rogha lá amháin, dhá lá nó trí lá a dhéanamh ag €10 an seisiún), de réir mar a oireann)
(Níl na cúrsaí seo oiriúnach do Ghlantosnaitheoirí sa Ghaeilge/These courses are not suitable for Beginners. See www.oidhreacht.ie for an Irish Language Course for Beginners or see above). Tuilleadh Eolais ar na cúrsaí seo ar fad agus ar chúrsaí eile Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh ag:   www.oidhreacht.ie /
eolas@cfcd.ie / 066 91 56100 / Facebook .

 


Maidean Chaife & Cíoradh Focal

Cupa tae/caife agus seisiún cainte bríomhar arís maideaneacha Dé hAoine, ag Díseart, An Daingean óna 11.30 – 1.00.
Fáilte roimh chách.


Tionól Oidhreacht Chorca Dhuibhne ag Oireachtas na Gaeilge, Cill Airne.

11.00 Déardaoin 3 Samhain Maidin Chaife le Micheál Toose Mac Gearailt (Óstán Brehon)
3.00 Déardaoin Orla Uan ar Scoil – Leabhar & CD le hEibhlín Uí Iarlaithe arna sheoladh ag Sláine Ní Chathalláin.
10.00 Dé hAoine Siúlóid Staire le Seán Ó Dálaigh (ó Halla an Bhaile). www.oidhreacht.ie / Facebook

An Fhéile Bheag Filíochta Baile an Fheirtéaraigh

11-13 Samhain Gach eolas ag www.anfheilebheagfiliochta.com

Scléip na Samhna ag Tús Maith

Beidh Cluichí & Spórt do leanaí Chorca Dhuibhne ar siúl i Halla na Feothanaí óna 5.00 – 7.00 ar an Luan 31ú Deireadh Fómhair. Is í an Ghaelainn teanga na hócáide.

Dinnéar do Shinsir Bhaile an Fheirtéaraigh

Beidh an dinnéar ar fáil ag 1.00 ar an 10ú & 24ú Samhain sa Lárionad Gaeilge agus Gaeltachta i mBaile an Fheirtéaraigh agus tá dáta fós le socrú do Dhinnéar na Nollag.

Comharchumann Forbartha Chorca
Dhuibhne
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
066 91 56100
eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie / www.cfcd.ie
@oidhreachtcd