Folúntas le Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne agus Tobar Dhuibhne

   

Post mar Oifigeach Cúnta Pleanála Teanga

le

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne & Tobar Dhuibhne

 

Beidh an tOifigeach Cúnta Pleanála Teanga ag comhoibriú leis an Oifigeach Pleanála Teanga chun na spriocanna i bPlean Teanga Chiarraí Thiar a chur i bhfeidhm.

Is post lán-aimseartha é seo le pinsean tar éis 6 mhí. Scála pá ó €23,565 go €34,735.

Critéir inmhianaithe:

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas:

 • Ardchaighdeán líofacht i labhairt agus scríobh na Gaelainne – riachtanach.
 • Duine cumasach, fuinniúil, cruthaitheach go bhfuil suim, taithí agus            cáilíochtaí acu i gcur chun cinn na Gaelainne agus i réimsí oibre an phlean (m.sh. an óige, an teaghlach, srl.)
 • Beidh an duine in ann ceannsaíocht a thógaint nó a roinnt ar thograí pleanála teanga i réimsí an phlean, mar chuid den bhfoireann nó go neamhspléach.
 • Tuiscint ar chúrsaí forbartha pobal.
 • Taithí / eolas acu ar thograí agus buiséid a riaradh agus a bhainistiú mar chuid d’fhoireann.
 • Taithí / eolas ar scannánaíocht/ eagarthóireacht físe inmhianaithe.
 • Taithí ar na hardáin mheáin shóisialta agus suíomh idirín a bhainistiú agus a riaradh.
 • Scileanna maithe idirphearsanta, cumarsáide is eagrúcháin.

Glacfar le hiarratais maraon le CV, marcáilte Oifigeach Cúnta Pleanála Teanga tríd an ríomhphost chuig p.ose@cfcd.ie  roimis 5:00 i.n. ar an 20 Nollaig 2021.

 

Sonraí an Phoist;

Beidh an té a cheapfar mar Oifigeach Cúnta Pleanála Teanga freagrach as cabhrú leis an Oifigeach Pleanála Teanga bearta a aithníodh sa Phlean Teanga do Chiarraí Thiar a chur i bhfeidhm. Tá an plean teanga don LPT Chiarraí Thiar le fáil ar an suíomh greasáin www.tobardhuibhne.ie/plean-teanga. An phríomhsprioc atá le baint amach na líon na gcainteoirí laethúla a ardú i gCiarraí Thiar.

Bíonn clár oibre leagtha amach gach bliain i gcomhpháirt le hÚdarás na Gaeltachta maidir leis na spriocanna atá le baint amach sa Phlean Teanga. Tá liosta na réimse sa chlár oibre sin leagtha amach thíos:

Na Réimsí:

 1. An Córas Oideachais.
 2. Seirbhísí cúram leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh.
 3. Seirbhísí don aos óg agus d’aoisghrúpaí eile.
 4. Deiseanna foghlama lasmuigh den gcóras oideachais.
 5. Eagraíochtaí pobail agus comharchumainn.
 6. Seirbhísí poiblí.
 7. Pleanáil agus forbairt fhisiceach.
 8. Seirbhísí sóisialta agus caitheamh aimsire.
 9. Staid na Gaeilge sa limistéir – dearcadh, cumas agus nósmhaireacht an phobail ina leith.

Tá maoiniú an phoist seo á chur ar fáil ag;